a2b2.ru
А2Б2 - Образовательный портал

«Предметли дюньянынъ тасвири – натюрморт» Тасвирий санат дерси.

Опубликовано: 2016-11-11 14:10:44

6 сыныф

 Тасвирий санат дерси.

Мевзу: «Предметли дюньянынъ тасвири – натюрморт»

Макъсат:

 1.Талебелерни натюрморт жанрынен, натюрморт композициясынынъ эсасларынен ве къоюв къаиделеринен таныштырмакъ.

 2.Берильген шейлерден мустакъиль шекильде натюрморт тизмекни огретмек

3.Талебелерде чешит шей, эшьялар дюньясына меракъ ашламакъ.

Козетюв сыра:

Натюрморт къурулышынынъ композицион ресимлери.

Дерснинъ донатылувы:

-аппликация ичюн азырлангъан ресимлер, кягъыт, туткъал;

-мультимедия

Дерснинъ кетишаты:

I.Тешкилий муит (дерске азырлыкъны тешкерюв)

II.Янъы бильгилерни шекиллендирюв.

 

Уфакъ маса ортасында

Бир емишлик вазасында:

Учь портакъал ве эки нар,

Инджир, вишне, юзюм де бар,

Янларында – буллюр савут,

Мейва суву, дюльбер армут…

Гонъюллерге бере комфорт

Эгленджесиз бу натюрморт…

(Джемилева Эльвира Р.)

 

   Бугунь биз сизлернен шейлер, эшьялар дюньясы, инсан яшайышында оларнынъ эмиети акъкъында лаф юрьсетмекни девам этемиз. Ве шимди бизлер тасвирий санатнынъ жанрларындан бирисинен таныш оладжакъмыз. Насыл жанр олгъаныны биз мультфильмни бакъкъан сонъ къайд этермиз.

(“Пластилиновая ворона” мультфильми бакъыла)

Бу жанрнынъ ады – натюрморт.

   “Натюрморт” сёзю франсыз тилинден “ арекетсиз (ольген) табиат”. Корюнишининъ объекти де натюрморт деп адлана.

Натюрморт тек джансыз, арекетсиз шейлерден дегиль де, табиат шекиллеринден де ибарет ола биле. Онынъ ичюн натюрмортны – “тынч яшайыш” деп, адландырмакъ мумкюн. Сыкъ-сыкъ натюрмортларны “къавалты” яни “сабалыкъ емеги” деп, адландыралар. (Меселя: “Завтрак с цыпленком”, “Завтрак с ветчиной и персиками”  ве иляхре). Инсаннын чевре-четинде олгъан эшьяларнынъ тасвиринен , рессам бу эшьялар саибининъ табиат чизгилеринен, чешит девирлерге аит олгълан турмуш эшьяларны костере биле. Натюрморт жанр оларакъ  XVII  асырда  Голландияда пейда олгъан эди. Рессамлар саде бир эшьяларны тасвир этселер де, о шейлернинъ дюльберлигини косьтере эдилер. Биревлери чокъ эшьясыз, саде натюрмортларны севе эдилер, дигерлери исе буюк колемли муреккеп, чокъ эшьялы натюрмортлар ярата эдилер. (Меселя, Голландияда – П. Клас, В. Хеда, Фландрияда – Ф.Снейдерс ве башкъалары). Натюрмортта инсанлар, айванлар, къушлар, боджеклер, балыкълар, чечеклер ве иляхре тасвир олуна биле.

   Аджайип эшьялар дюньясынынъ тасвирий чокъ рессамларнынъ дикъкъатыны джельп эте эди. Рус санатында П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, К. Петров-Водкин,  М. Сарьян,  Ю. Пименов ве башкъа белли натюрмортчылар иджат эткен. Олар озь ресимлериде тек эшьяларнынъ дюльберлигини  дегиль де, инсанлар дюньясыны, инсаннынъ фикир ве дуйгъуларыны тасвир эте эдилер. XVIII асырда “Рус чечекли натюрморт” (“Русский цветочный натюрморт”).

   Санаат тарихында натюрмортнынъ эки чешити бар. Биринджисинде – эшьялар озь саиби акъкъында айталар. О саиб ресимде олмаса да, лякин онынъ булунувы дуюла. Экинджисинде – эшьялар мустакъиль шекильде тасвирлене. Бу эки чешит эр даим темиз сыфатта расткельмей, базыда олар бир ресим ичинде къарышалар.

    Мевзулы ресим я да пейзажнен тенъештиргенде, натюрмортта рессам эшьяларнынъ компоновкасыны (къоюлывыны) сербест шекильде тешкиль эте, керек олса, эшьяларны ерлеринен денъиштире биле.

III. Назарие (теоретик) бильгилери.

 1. IV. Амелий (практик) ишине азырланув. Шимди бизлер натюрморт япылув марифетлеринен таныш оладжакъмыз.

Слайд (ресим чыкъыладжакъ ресимде композицион меркезини къайд этюв)

   Эшьяларнынъ юкселиги кенълигинден зияде олса, о вакъыт вертикаль ольчю (формат) алына (меселя, ваза, шише, вертикаль эшьялар). Эшьяларнынъ кенълиги зияде олса, горизонталь ольчю (формат) алына (меселя, тарелка, себзелер, мейвалар, горизонталь эшьялар). Композицион меркези геометрик меркезнен бир кельмей, лякин пек узакъ да кетмей. Горизонталь тюзлюк (плоскость) тапув меселесине пек буюк бериле.

   Натюрморт чызмакъ ичюн тевсиелер:

 1. Эшьялар мевзу боюнджа (тематически) берлешкен ве амелий (практик) эмиетинден якъын, сойлашкъан олмакъ кереклер.
 2. Композиция корюниши табиий олмакъ кереклер.
 3. Эшьяларнынъ чешити, шекили, тюсю-ренки, материалы ве иляхре чешит-чешит олмакъ керек.
 4. Эшьяларнынынъ ольчюси буюк фаркълы олмамакъ керек.
 5. Натюрмортта эшьяларнынъ ерлештирилюви бир мевзугъа, бир фикирге бойсунмакъ керек.
 6. Натюрмортта композицион меркез олмакъ керек (адети узьре, о, экинджи планда ола).

 

 1. V. амелий иш №1

Энди бизлер дерсте алынгъан бильгилерини амелияткъа кечиремиз.

(Экранда слайд: натюрмортны  чызмакъ ичюн тевсиелер, талебелер онъа бакъып, алемий ишке кечелер).

 1. Маса устюнде тургъан эшьялардан талебелер натюрморт импровизацияларны топламакъ кереклер (себзелер, мейвалар, тикиш эшьялары, канцеляр эшьялары ве иляхре).
 2. Талебелерге натюрморт япмакъ ичюн эшьялар бериле.
 3. VI. Амелий иш №2

Талебелер натюрмортны чешит техникаларда корьсетмек кереклер.

VII. Дерснинъ нетиджеси. Бааларны къоюв.

Талебелер натюрморт ичюн насыл техниканы алгъанларыны анълаталар.

Натюрморт композициясынынъ анализи кечириле. Бундан сонъ талебелер озь сыныфдашларынынъ ишлерине къыймет кеселер.

VIII. Эв вазифеси.

 

 

 

 

 

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 

Д

 

Е

 

 

                          

 

 

 

 

Документы для скачивания