a2b2.ru
А2Б2 - Образовательный портал

Антаркдида: географик ери, кешф этилюви ве тедкъикъаты

Опубликовано: 2016-11-11 14:18:27

    Антаркдида: географик ери, кешф этилюви ве тедкъикъаты

                        (7-нджи сыныфта география дерси)

 

Дерс мевзузы: Антарктида: географик ери, кешф этилюви ве тедкъикъаты

Дерснинъ макъсады:

1.малюмат берюв- къытанынъ геграфик ерининъ хусусиетлери акъкъында малюмат берюв; харитада бельгилемекни огретюв;

- талебелерни Антарктиданынъ тарихий кешфи ве тедкъикъатынен таныштурув;

 1. инкишаф этюв- табиатнынъ компонентлери арасында себебий- изли багъыны таплакъ; ириген буз къапламнынъ Ер табиатына кетирген денъишювлери тенденциясыны бельгилемек.

Дерснинъ шекили:  огретиджи, яны менимсеген бильгилерни шекиллендирюв.

Кечирюв усулы: корьгезме вастасынен мевзуны анлатув; тенъештирюв, умумийлештирюв, эврика ве репродуктив проблем усулыны ишлетюв.

Дерснинъ теминаты: Антарктиданынъ физик харитасы, дерслик, дефтер, ер курреси(глобус), контур хариталар, атлас.

Иш шекили: фронталь, индивидуаль ве группаларнен чалышув.

 

                                       Дерс кетишаты

 1. Тешкелий дакъкъа. Дерснинъ мевзу, макъсадыны бильдирюв.
 2. Янъы мевзу устюнде чалышув.

                          

                               Этраф сув.

Буз, сувукъ мында укюм сюре.

                                        Эр ер бем-беяз, терек екъ.

                                        Бошлукълар къарнен ортюлеген.

Оджанынъ сезю:

- Сиз, балалар, насыл материк акъында сёз кеткенини билесизми?

Бугунь биз дерсте аджайип Антаркдида къытасынен, онынъ географик колеминен ве тарихий кешфиятынен танышаджакъмыз.

     Бизим сеяремизнинъ кенарында, къар, бузлар астында мавылыкъа сарылап аджайип топракъ ята. О эм афатлы, эм де дюльбер. Озюнинъ аязлы чырымында пырылдагъан ометист ве зумрют бузлар тюбюндейылтырай. Бу топракъ Ай ве Кунеш голосында ята. Онынъ уфугъы гульгюли, мавы алтын ве ешиль тюсте. Колеми аман-аман Дженюбий Америка кибидир.

   Балалар, Аннтарктида бизге ненен меракълы ве февкъульадедир?

О сеяремизнинъ энъ бузлы ве юксек континентидир. Ернинъ бузы 90%, бу материкте ерлешкен ве дюнья сувугъынынъ къутубыдыр.

Мында энъ кучьлю еллер эсе. Къытанынъ авасы арарет корьфезли. Антарктидада поляр куньдюзи ве поляр геджелеры ола.

Терминалогия лугъаты:

 

 1. Къутуп- полюс;
 2. Буз къаплымы- снежное покрытие;
 3. Чирчиве-граница
 4. Икълим-климат
 5. Корьфез-залтв;
 6. Тедкъикъат-исследование;
 7. Шеффаф буз-прозрачный лед;
 8. Бузлукълар-ледники;
 9. Геми-параход, корабль;
 10. Февкъульаде-чрезвычайный.

 

 1. Антарктиданынъ географик ери.

 

Оджанынъ сезю:

Насыл ерни Антарктида деп эсапламакъ мумкюн? Антарктика ве Антарктида анъламалары арасында насыл фаркъ бар? Антарктика- Ернинъ дженюбий поляр даиреси. Антарктида да онъа кире, эм де океанларнынъ бир къысымыненъ якъын ерешкен адалар да онъа ятыштырылгъан. Онынъ сынъыры 40 ве 60 градус арасындаки дженюбий кенишликни кечмекте олгъан джаллы ве сувукъ Тынч, Атлантик ве Хинд океан сувлары къошулгъан ердир.

 Антарктиканынъ колеми- 52,2 млн.км. Мында Антарктида 14 млн. километрге якъын, бир сыра Джаин океаннынъ дженюбий къысымнынъ адалары да кире ( Петр 1, Скотт, Беллени, Кергелен ве башкъалары), Антарктика кенар денъизлери- Росса, Бдеэлла, Белингаузен, ве башкъалары.Бу денъизлер Джиан океан арасында энъ фуртуналыдыр. Бу ерде дагъаларнынъ юксеглиги 20 метрге къадар котерилн. Денъизлер къышта бузлай ве Антарктиданы бузлар къатламы сарып ала. Буз алкъанынъ кенълиги 500-ден эки бинъ километр.

Язда юдже айсберглерненъ берабер сув акъынтылары бузларны шимальге алып кетелер.

 

Антарктида материги дженюбий, шаркъ ве гъарп ярыкурреде ерлешкен-лякин контенент тропиклернен кесишип кечмей.

Баш меридиан Антарктиданы гъарп ве шаркъ къысымларгъа боле.

Антарктида Ернинъ Дженюбий поляр даиресининъ ве меркез Дженюбий поляр диярнынъ ичинде ерлешкен.

Джиан океаннынъ энъ сувукъ акъынтысы Антарктиданынъ этрафында булунмакъта.

 

Нетидже:    Антарктида- юксек ава басымынынъ меркези.

                  Материк этрафында айсберглер пейда ола

                  Антарктида тузсыз сувларнен пек зенгиндир.

                  Антарктиданынъ устюндеки ава процесслери онынъ эсас табиат    чизгилерине тесир

                  Эте ве бутюн дюньянынъ ава къутьлесининъ арекетини шекиллендире.

                  Антарктидада кимсе яшамай. Бу ерге чокъ девлетлерден алимлер тедкъикъат

                  Ишлери кечире.

 

 

 1. Антарктиданынъ кешф этилюви ве тедкъикъаты.

Эки намлы денизджи

                                                Дженюпке ёл алды.

                                                Алтынджы къытаны ачтылар,

                                                   Джемс Кукны енъдилер.

                                                   Денъизджилер ким эди?

 

 

Алтынджы континентни ачмакъ рус денъизджилерининъ шерефи олды. Географик кешфияты тарихында эки инсаннынъ ады эбедий къалды: Фаддей Фаддеевич Белингаузен ве Михаил Петрович Лазарев. Олар «Восток» ве «Мирный» адлы яхшы донатылгъан гемилерде 1819 сенеси 16 июльде денъиз сеяатына чыкътылар. Олар мумкюн дереджеде Антарктида къутуп этрафыны ачмагъа макъсат этип къойдылар.

Уджсых-буджакъсыз бузлук кениш бошлукъ ерлернинъ янында, сеятчыларнынъ гемилери гъарптан шаркъ тарафкъа ёлуны девам этти.

   Олал 1820 сенеси январь 27-де Дженюбий поляр ленресинден кечип, эртеси куню Антарктиданынъ бузлу тапрагъына етип кельдилер.

  Лазарев озюнинъ гемисинден бузлу юксекликлерни сейир этип турды. Бу буз юксекликлер Антарктида къысымынынъ бир къалкъаны эди.

  Тарихкъа 1820 сенеси январь 28 Антарктиданынъ кешф этилюв куню оларакъ кирди.

«Восток» ве «Мирный» гемилери Антарктиданынъ ялыларына кирген эди.

  Беллингаузен озюнинъ эсабына « Антарктида- юдже бузлукъ массиви, «буз къытасы» дегиль де акъикъий «ер» къытасыдыр» деп язгъан эди.

  Русие гемилерининъ сеяаты 751 кунь девам этти ве 100 бинъ километр ёлны тешкиль этти.

  Джиан харитасына даа 29 янъы ада кирсетильди.

Бойле этип, Антарктидпнынъ тедкъикъаты башлангъан эди.

 

 1. Дерсте алынгъан бильгилерни пекитюв

 

  «Географик брейн-ринг». Талебелер командаларгъа болюне, эр бир группада етикчиси сайлана. Суаллерге тез, конкрет ве къыскъа джевап берюв.

 1. Антарктида- энъ дженюбий къыталардан бири олгъаны догърумы?
 2. Дженюбий Америкагъа эписинден якъын материк- .Антарктидамы?
 3. Дженюбий поляр даиресининъ чирчивесинде ерлешкен екяне материк Антарктидамы?
 4. Антарктида- сеяренинъ энъ юксек къыталарындан бирим?
 5. Ким Дженюбий къутупнынъ кешф олунмасына мунасиптир?
 6. Дженюбий кутупнынъ ачылмасына ким куреш алып барды?
 7. Не ичюн Антарктиданынъ адыны «Ернинъ буздолабы» деп айталар.
 8. Насыл айван Антарктиданынъ темсили олды.

 

 

 1. Эв вазифеси:

«Антарктида мени не ичюн джельп эте» мевзу боюнджа язма ишке азырланмакъ, материал тапламакъ.

Документы для скачивания