a2b2.ru
А2Б2 - Образовательный портал
Новости образования от A2B2

ДЕРВИЗА БАЙРАМЫ

Опубликовано: 2016-11-09 11:24:17

А. Б.  Кузьнинъ даа бир байрамы – «Дервиза» онынъ намы,

Бол берекет джыйылгъан, отькерильген байрамы.

Байрамларда, адетиндже, ат-къошу чаптырылгъан,

Миллий курешлерде исе батырлар белли олгъан.

Дервизаны кечирмек деделерден къалгъан адет.

Эмексевер халкъымыз раатланыр шенъ - шерамет.

А.Б.   Селям алейкум, урьметли оджалар, талебелер ве мектепте чалышкъан хадимлер. Бугуньки  тедбиримиз «Дервиза » байрамына багъышлана.   Дервиза – такъвим байрамларымызлардан бири.  Бу байрам сентябрьнинъ 22 куню  къайд этиле.

  -           Мектеп  талебелерни   бу  байрамынен   хайырламакъ  ичюн   мейдангъа    11 сыныф талебеси Юсуфова Сабрие  давет  этиле.

                                                                         йыр     

-  Бу куньден сонъ, табиат терен юкъугъа дала ве кузь башлана, деп сайыла. «Дервиза» эки сезден ибарет  «Дер»- «къапы»  манасыны ташый, «виза» - бу къапыгъа кирмеге рухсет,  демек, «дигер табиат алемине кирмеге рухсет».  

- Дервиза куню адамлар асрагъан емишлернинъ энъ яхшыларыны сергилерде нумайыш эте эдилер. Бунынъ ичюн онъа «Берекет байрамы» да дейлер. Бугунь бизим байрамгъа Къырымнынъ чешит кошелерден мейвалар кельдилер.

Алма:  Алма бою алмасы меним,

            Мейваларнынъ башы меним.

           Ашасанъ агъызынъ балланыр,

           Янакъларынъ алланыр.

Къапыста:  Къат –къат менде урбалар,

                   Не ямав, не тикиш бар.

                   Бала-чагъа, къарт ве яш,

                   Севе менден пишсе аш.

Армут:  Сеитлерден кельдик биз

               Сап –сарыдыр ренкимиз,

               Ашагъанлар тез осер,

               Ашамагъан пешман этер.

Согъан:  Ап-акъ кийген антерим,

                Ашкъа лезет берерим.

                 Мени тазе егенлер,

                Сагълам тишли юргенлер.

Шефтали: Багъчасарай шефталеси

                  Бир килодыр данеси.

                  Мени севмеген олмаз,

                  Дадыма ич тоюлмаз.

Къызылчыкъ:  Меним адым къызылчыкы,

                        Мени джыйды бир къызчыкъ,

                        Къарасувдан мен кельдим,

                       Сизге сагълыкъ кетирдим.

 

- Санагъа кичик биринджи сыныф талебелери Умеров Ахтем ве Умерова Эмилия давет этиле.

оюн

- Байрамдан бир къач кунь эвель  къызлар эвлерни одаларны, азбарларны джыштыралар. Къадынлар къалакъай, кобетелер пиширелер.

 

  - Байрам куню къызлар янъы урбаларны кийип, тарлаларгъа, бостанларгъа, юзюмлюклерге куль сепе эдилер. Огълан балалар исе аранларны темизлей, акълай эдилер.

 

- Дервиза байрамы  бир къач койлернинъ джемаатынен отькериле. Байрам акъкъан сув янында-озен, я да бу джемаат ичюн Азиз олгъан ерде кечириле.  

 

-   Адет  узьре, байрам дува окъулувындан башлана. 10-12 яшлы къызчыкълар къыш урбаларыны кийип, тезден къыш келеджегини бильдирелер ве байрам башланылгъан акъкъында  хабер этелер.

 

-  Тегиз ер тапып, яшлар салынджакълар къуралар. Эсли-башлы къадынлар байырдан элек тыгъырталар. Элекнинъ тюбю кокке бакъса - берекет бол оладжагъыны бильдире, аксине олса-берекет  аз оладжакъ.

 

-  Йырджылар, оюнларджылар, шаирлер арасында ярышлар кечириле. Амма энъ бекленильген ве севильген ярыш – бу куреш.  

      

 -  Тек Дервиза байрамында узакълыкъкъа таш атув ярыш кечириле эди. Таш атаракъ, айта эдилер: «Къара куньлер таш къайткъанда  къайтып кельсин».

-  Мытлакъ ярмаркалар отькериле эдилер. Байрам, адет  узьре,  оюннен бите эди.

 

    -  Мектеп  талебелерни  бу   байрамынен   хайырламакъ  ичюн   9  сыныф талебелири  давет  этиле.                       

Хайтарма оюны.

 

 Шимди исе ярамарка отькериледжек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬ ДЕВЛЕТ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕСИ  

«ЗУЯ  2-НДЖИ  НОМЕРАЛЫ ОРТА МЕКТЕБИ»

 

 

 

ДЕРВИЗА   БАЙРАМЫ

 

 

 

 

 

 

Оджа: Лятифова М.Я.

 

 

 

 

Оставить комментарий: