a2b2.ru
А2Б2 - Образовательный портал
Новости образования от A2B2

Җаңһрин эклц

Автор: Кошаева Светлана Босхомджиевна Опубликовано: 2022-04-27 22:46:39

Документы для скачивания

Кичәлин төр: « Җаӊһрин эклц» Кичә лин к үсл: Күүкдиг Җаӊһрин эклцлә цааранднь таньлдулҗ тодлу л лһн, Бумбин орна, Җаӊһрин баатрмудын заӊ- авъяс медүллһн, күүкдин келлһ өргҗүллһн, төрскнч сурһмҗ өглһн. Кичәлин дөӊцл: презентац, күукдин зургуд, «Җаңһрин баатрмудин магталмуд»( Д. Шараев) Кичәлин йовуд: l. Багшин үг. - Мендвт, күүкд. Сууцхатн. Эндр мана кичәлин төр: «Җаӊһрин эклц». Эн кичәлдән мадн цааранднь җаӊһрин эклцлә таньлдхвидн. Давсн кичәлд тадн Бумбин орна тускар, Җаӊһрин уӊг- тохмин тускар медҗ авлат. Эндр болхла, Җаӊһрин баатрмудла таньлдхит. Мана кичәлд гиичнр ирсн бәәнә, тадн эврәннь медрлән болн яһҗ схемудар( слайдмудар) көдлдгән үзүлтн. Ода бийән кичә лд белдхм, босад фонозарядк кехмн. 1. Фонозарядк( 1- гч слайд) Арвн давхр Торлг бәәшңд Җаңһр богд сууна. Чиирг, чидлтә баатрмудинь Тѳрскнәннь нерән туурулна! ll. Герин даалһвр шүүлһн. 1. Гертән өггдсн схем, таблицар белдвр кеҗ иртн гиләв. ( 2- гч слайд) А) Җаӊһрин эцкиннь нер кен меднә? Б) Өвк эцкиннь нернь кемб? Г) Элнцг эцкиннь нерн кемб? 2. Җаӊһрин дәәнә хаалһар көдлхмн. ( 3- гч слайд) А) Җаӊһр хойртадан кенд диилгднә? Б) Һурвтадан кениг диилнә? В) Дөрвтәд кениг диилнә? Г) Тавтадан кениг диилнә, кенд диилглнә? Д) Зурһатадан кениг диилнә? Е) Долатадан яһна? 3. Долатадан Бумбин оран бүрдәнә. А) Бумбин орн ямаран орн бәәсмб? ( 4- гч слайд) Б) Жаӊһрин бәәшӊ ямаран нертә бәәсмб? ( Торлг) В) Юһар бәәшӊ кеерүлнә? ( шурар, сувсар, Һаҗг шил, усн шил, болд, һал улан шил, алтн) . Г) «Бәәшӊ бәрлһн» наад наадлһн( 5- гч слайд) . - Сән, герин даалһвран сәәнәр белдҗт. Муурсн болхит. Босад физминутк кехмн( 6- гч слайд) . Җаӊһрин баатрмуд арһта, Урлда кехд ән дурта, Баатр болһн зевтә Төрскән харсх седклтә! lll. Шин төр цәәлһлһн. - Ода болха, цааранднь «Җаңһрин эклцлә» таньлдхм н. Тадн ямаран Жаӊһрин баатрмуд меднәт келҗ өгтн. ( Күүкдин хәрү) - Сән, җаӊһрин баатр болһн эврә суудг ормта, мөртә, зер- зевтә. Дегтрәр көдләд баатрмудын тускар умшч медхм, зуг түүнә өмн толин көдлмш кей, эн үгмүд текстд хархкла тодлтн. 1. Толин көдлмш келһн. ( Күукд багшиг дахад умшад келх. ) Зер- зев- оружие шор- пика арм- копье Церг- войско үлд- меч Урлдан- скачки саадг- лук Елдӊ, маля- плеть балт- секира 2. Дегтрәр көдллһн. Күукд әр баатрмудын тускар умшулх. ( 56- гч халх) 3. Таблица р көдлхмн, бийдән бичҗ авхмн. ( 7 – 8 слайд) А) баатрмудын суулһн. ( 7- гч слайд) - күүкд дегтрәс умшхлань тодлулҗ үзүлх, девтрднь зурулх. 4. «Җаңһрин баатрмудин магталмуд»( Д. Шараев) – ду соңслһн I V. Шин төр батллһн: А) «Урлдан» наад наадлһн. ( Баатр болһна мөр олҗ авх, кен түрүн олҗ авснь түрүн орм эзлх) 9 слайд Б) «Цергллһн» наад наадлһн( Б аатр болһна зер- зев олҗ авх. ) 10 слайд V. Кичәлин аш һарһлһн: А) Кроссвордар көдллһн( см. приложение) Б) Суврмудт хәрү өглһн: 1. Эндр кичәлдән ю медҗ аввт? 2. Җаӊһрин баатрмуд ямаран улсв гиҗ тадн санҗанат? 3. Кедү баатр Җаӊһрт бәәнә? 4. Ямаран баатр кенд таасгдна? 5. Эндр кичәлд юн таасгдв таднд? VI. Герин даалһвр өглһн: - Гертән эн таблицан цааранднь күцәҗ бичтн. Баатр болһна мөр, зер- зев, суудг ормнь медх, шин үгмүд медх. VII. Темдг тәв лһн: - « Үнлһнә лист » гидг цаасн самбр деер өлгәтә, энд кен яһҗ көдлсән эврән бийән ашлад темдг тәвтн. - Байрта харһцхай!

Оставить комментарий: